AGB

 

 

BabosSound Hangtechnika Zrt.

 

1. A szerződés létrejötte

 

A megrendelés leadásával Vevő elfogadja a BabosSound Hangtechnika Zrt.. általános szállítási feltételeit.

2. Teljesítés

 

A szállítás akkor tekintendő teljesítettnek, amikor az árut hiánytalanul, a teljesítés helyén, Vevő részére igazolható módon átadták.

3. Árak

 

Az árak minden esetben megegyeznek a vonatkozó szerződésben rögzített nettó árakkal. + a mindenkori vonatkozó ÁFA-val. Szerződés hiányában az aktuális listaár vagy a vonatkozó árajánlat lép érvénybe.

4. Fizetési feltételek

 

Ellenkező megállapodás hiányában megrendeléskor Vevő a vételár 50%-át átutalja BabosSound Hangtechnika Zrt. folyószámlájára, majd a teljes vételárat a Vevő a rendelés visszaigazolásban megjelölt szállítási határidő előtt 3 nappal átutalással egyenlíti ki, ennek hiányában a számlán szereplő fizetési határidőt kell figyelembe venni. Esetleges fizetési késedelem esetén a Vevő köteles a magyar Polgári Törvénykönyvben meghatározott késedelmi kamatot fizetni.

5. Tulajdonjog

 

Az árun a BabosSound Hangtechnika Zrt. a tulajdonjogát mindaddig fenntartja, amíg a bruttó vételár kiegyenlítése a Vevő részéről maradéktalanul meg nem történt.

6. Csomagolás

 

Más megállapodás hiányában az árak tartalmazzák a kiszerelés és a csomagolóanyag költségeit is. A csomagolásnak mindenkor meg kell felelnie az áru jellegének, és biztosítania kell az áru biztonságos és sérülésmentes átadását.

7. Szállítás

 

Amennyiben a szállítási határidő nem fix határidő, a szállítást a BabosSound Hangtechnika Zrt. szerződésben meghatározott ütemezés szerint köteles teljesíteni. Amennyiben a Vevő kívánságára a szállítási ütemezésen módosítani kell, az ebből eredő fuvarozási és/vagy raktározási többletköltségeket Vevő köteles Eladónak megtéríteni.

8. Szállítási késedelem

 

Szállítási késedelem esetén – kivéve a vis major eseteket – a BabosSound Hangtechnika Zrt. köteles késedelmi kötbért fizetni, amelynek mértéke a le nem szállított áru vételárának 0,1 %-a a késedelem minden egyes megkezdett napja után, de legfeljebb 12 %.

Vevőnek joga van a kötbér összegét a vételárból levonni. A Vevő fenti jogai csak a le nem szállított árukra vonatkoznak, kivéve azt az esetet, ha a késedelmes szállítás következtében a leszállított részek a le nem szállított részek nélkül alkalmatlanok a rendeltetési célra.

9. Vis major

 

Vis major esetnek számítanak a természeti katasztrófák, háború, tűzvész, az Eladó üzemeire kiterjedő sztrájk, ha ezek a jelen szerződés teljesítését lehetetlenné teszik. Az a fél, aki a vis major esetre kíván hivatkozni, köteles a másik felet haladéktalanul, írásban értesíteni. A vis major esetet szükség esetén igazolni kell az illetékes kereskedelmi vagy iparkamarának. Amennyiben a vis major eset meghaladja a 30 napot, vagy ha kétség kívül előre megállapítható, hogy 30 napnál tovább fog tartani, a szerződő felek jogosultak minden kárigény nélkül a szerződéstől teljes egészében vagy részben elállni.

10. Minőség

 

A BabosSound Hangtechnika Zrt. szavatol azért, hogy az áru alkalmas a rendeltetésszerű használatra és megfelel a szerződéses követelményeknek, továbbá a termék/termékek forgalomba hozatalára vonatkozó belföldi szabályoknak, előírásoknak. A terméknek/termékeknek rendelkezniük kell a magyarországi forgalomba hozatalhoz szükséges összes minőségtanúsítvánnyal, illetve egyéb hatósági engedéllyel.

A BabosSound Hangtechnika Zrt. az általa értékesített termékekre az Általános Garanciális, Jótállási és Szavatossági feltételei szerint vállal minőségi kötelezettséget.

11. Műszaki dokumentáció

 

Műszaki termékek szállítása esetén a BabosSound Hangtechnika Zrt. köteles a termék műszaki dokumentációját az áruszállítással egy időben a Vevő rendelkezésére bocsátani. Ezen okmányoknak tartalmazniuk kell a szereléshez, üzembe helyezéshez, kezeléshez, karbantartáshoz szükséges leírásokat (kezelési- és karbantartási kézikönyv, árukatalógus) stb.

12. Alkalmazandó jog, illetékes bíróság

 

Felek között létrejött szállítási szerződésben, illetve az általános vételi feltételekben nem szabályozott kérdésekben a magyar polgári törvénykönyv, illetve az egyéb kiegészítő jogszabályok az érvényesek. Az esetleges vitákat a felek békés úton kísérlik meg rendezni, amennyiben ez nem lehetséges úgy a vita eldöntésére a BabosSound Hangtechnika Zrt. székhelye szerinti Bíróság, illetve 5.000.000,- Ft értékhatár felett a Fővárosi Bíróság is illetékes.

13. Egyéb

 

A BabosSound Hangtechnika Zrt. vállalja, hogy a Vevőt tájékoztatja új termékeiről és a régi termékről új termékre történő átállás lehetőségeiről.

Jelen általános szállítási feltételektől a felek csak írásban térhetnek el. Írásnak minősül minden olyan nyilatkozat, értesítés, amelyet a felek tértivevényes ajánlott postai küldeményként, gyorspostai küldeményként (kézbesítő), telefax vagy e-mail útján küldenek a másik félnek.

Amennyiben a felek között létrejött szállítási szerződés, illetve az általános szállítási feltételek valamely rendelkezése érvénytelen az nem érinti a szerződés, illetve a vételi feltételek további rendelkezéseinek érvényességét. Az érvénytelen rendelkezést a felek haladéktalanul a megvalósítani kívánt cél eléréséhez szükséges érvényes rendelkezéssel pótolják.

Érd, 2013. január 1. BabosSound Hangtechnika Zrt.