Allgemeine Garantie und Garantiebedingungen

 

 

1. Jótállás, szavatosság, garancia jogszabályi alapja

1.1 A Vásárlót a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. Törvény 248§, 305-306-307§ szakaszaiban, valamint a151/2003. Kormányrendeletben meghatározott jogok illetik meg. A szavatossági és jótállási igények a 49/2003 GKM rendelet szerint érvényesíthetők.

1.2 Jótállási igény érvényesítéséhez kiállított Eredetiségi és jótállási Bizonyítvány és/vagy az eredeti számla szükséges.

2. A jótállással- és a szavatossággal kapcsolatos ügyintézések határideje, időpontok számítása

2.1 A BabosSound Hangtechnika Zrt. ha az Eredetiségi és jótállási Bizonyítványon vagy a számlán másként nincs jelezve, az általa értékesített saját gyártású termékekre a vásárlás napjától számított 60 hónapig vállal jótállást.

Vita esetén a BabosSound Hangtechnika Zrt-t terheli annak a kötelezettsége, hogy a termékkel kapcsolatos hiba keletkezéséről bizonyítsa, hogy az szakszerűtlen vagy nem megfelelő felhasználás miatt keletkezett – ill. hogy a termék nem hibás. A jótállási időn belül a BabosSound Hangtechnika Zrt-t a hibás alkatrészre vonatkozó cserekötelezettség – amennyiben ez nem teljesíthető, teljes vételár visszafizetés; árleszállítás vagy más termékre cserélés kötelezettsége – terheli. A jótállási ügyintézésnél a BabosSound Hangtechnika Zrt. törekszik a bejelentést követő 72 órán belül az ügy elintézésére.

2.2 Nem saját gyártású termékek esetében a vevőt a más gyártók által előállított termékekre vonatkozó jótállási lehetőségek (ha van ilyen) illetik meg, melyeket a BabosSound minden esetben továbbad.

Ez esetben a vásárlást követő egy naptári éven túl, de a harmadik naptári éven belül a BabosSound Hangtechnika Zrt-t szavatossági kötelezettség terheli.

Vita esetén a Vevőt terheli annak a kötelezettsége, hogy a termékkel kapcsolatos hiba keletkezéséről bizonyítsa, hogy az szakszerű és megfelelő felhasználás miatt keletkezett – illetve, hogy a termék hibás. A szavatossági időn belül a BabosSound Hangtechnika Zrt-t a törvényben meghatározott jótállási kötelezettség terheli. A szavatossági ügyintézésnél a BabosSound Hangtechnika Zrt. törekszik a bejelentést követő 72 órán belül az ügy elintézésére.

2.3 Egyes gyártók három évnél több garanciát vállalnak termékeikre. Ezen gyártók esetében a BabosSound Hangtechnika Zrt. a 2.2 pont szerint jár el a harmadik évet követően; egészen a gyártó által közölt garanciavállalási idő végéig.

3. A jótállási igény érvényesítésének kizáró feltételei:

A termékre vonatkozó jótállási igény érvényesítését kizárja, amennyiben a hibát bizonyíthatóan rendeltetésellenes használat, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás vagy szállítás, nem megfelelő üzemeltetési körülmények (pl. feszültségingadozás, extrém páratartalom, stb), számítógépes vírus, elemi kár, külső erőszak okozta, vagy a hiba más módon a vásárlás után keletkezett. Kizárja továbbá a termékre vonatkozó jótállási igény érvényesítését, amennyiben a vásárló nem tartja be a termékhez biztosított használati útmutatóban foglaltakat és a hiba ennek következtében keletkezett, vagy a keletkezett meghibásodások normál elhasználódásnak vagy üzemszerű kopásnak tulajdoníthatók. Amennyiben a terméket a jótállási jegyen megjelölt szervizen kívül más szerviz vagy személy megbontja, az a jótállás elvesztésével jár.

A fenti okokból bekövetkező hibák esetén a javítás költsége a vásárlót terheli a jótállási időn belül is. A készülés tisztítása és egyéb karbantartása (amennyiben erre egyáltalán szükség van), valamint a kifogyott kellékanyagok pótlása nem tartozik a jótállási kötelezettségek körébe.

4. A jótállással- és a szavatossággal kapcsolatos ügyintézések rendje

Hibás termék esetén a vásárló díjmentes kijavítást vagy cserét kérhet. Amennyiben a vásárló a kijavítást kéri, azt a BabosSound Hangtechnika Zrt a bejelentéstől számított 72 órán belül elvégzi, amennyiben ez nem lehetséges, a vásárlónak a javítás idejére csere készüléket biztosít.

A vásárlónak jogában áll cserét kérnie abban az esetben, amennyiben a termék a vásárlás napjától számított 3 napon belül meghibásodik. Cserét igényelhet a vásárló továbbá abban az esetben is amennyiben a termék nem javítható.

Jótállási vita esetén a felek a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség szakvéleményét kérhetik, ha ezt követően is vita van a kötelezett és a vásárló között, a jogvita eldöntésre a kötelezett székhelye szerinti illetékes Bíróság jogosult.

5. A jótállással- és a szavatossággal kapcsolatos ügyintézések hatálya, szükséges dokumentumok

5.1 Jótállási, szavatossági és garanciaidőben a BabosSound Hangtechnika Zrt. kizárólag a vele kapcsolatban álló vásárló (vevő) felé köteles helyt állni.

5.2 A jogosultság bizonyítására az BabosSound Hangtechnika Zrt. a Vevőtől az eredeti –a vásárláskor kiállított – számlát és egyedi termékazonosítót tartalmazó Eredetiségi és jótállási Bizonyítványt kér. A dokumentumok hiánya jogvesztő a Vevőre nézve.

6. Speciális jótállási feltétek

6.1 Készülékkel együtt szállított szoftver termék esetén a jótállási feltételeket a szoftver gyártójának licencia szerződése tartalmazza. Ingyenes (open source) szoftver esetén jótállási igény nem érvényesíthető.

6.2 Alkatrészként értékesített termékre (pl. kondenzátor, hangszóró driver) korlátozott 6 hónapos jótállás érvényes. Az alkatrészek beépítése (pl. beforrasztása) után a jótállás megszűnik.

7. Záró rendelkezések

7.1 A jelen dokumentumban leírtaktól érvényesen eltérni csak írásos megállapodás esetén lehet.

Érd, 2013. január 1. BabosSound Hangtechnika Zrt.